O MNIE

Witam serdecznie!

Nazywam się Małgorzata Gocman i jestem właścicielką Instytutu Rozwoju Wiedzy i Terapii przez Sztukę. Pracuję jako muzykoterapeuta, psycholog i trener oddechu. W swojej działalności terapeutycznej wykorzystuje różne metody pracy, między innymi: metody werbalne, metody muzykoterapii oraz głęboką pracę z ciałem z wykorzystaniem oddechu. Prowadzę również profesjonalne treningi relaksacyjne.

Zapraszam osoby, które przeżywają trudności emocjonalne, stres, kryzysy życiowe, poszukują sensu i nowych rozwiązań w życiu oraz chcą rozwijać swoje kompetencje psychologiczne i kreatywność.

Pracuję z osobami dorosłymi i starszą młodzieżą (17+). Prowadzę również grupy spotkaniowe i terapeutyczne oraz warsztaty i szkolenia. Swoją pracę poddaję superwizji.

 

 

 • WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE ZAWODOWE

  Rok

  Tytuł

  Instytucja

  1996

  Magister muzykoterapii

  Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu

  1999

  Socjoterapeuta

  Studium Socjoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

  2002

  Doktor psychologii

  Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

  2021

  Trener oddechu

  Szwedzka Szkoła Trenerów Pracy z Oddechem Rani Spets Edgren

  2022

  Certyfikowany superwizor muzykoterapii

  Polskie Stowarzyszenie Muzykoterapeutów, nr certyfikatu 3/2022

 • WYBRANE DODATKOWE SZKOLENIA

  Rok

  Tytuł szkolenia

  Instytucja

  1994

  Wprowadzenie do pracy z procesem

  Polskie Towarzystwo Psychologii Zorientowanej na Proces

  1994

  Praca ze snem, część I

  Polskie Towarzystwo Psychologii Zorientowanej na Proces

  1994

  Praca z symptomami, część I

  Polskie Towarzystwo Psychologii Zorientowanej na Proces

  1994

  Krytyk w relacjach i relacje z krytykiem

  Polskie Towarzystwo Psychologii Zorientowanej na Proces

  1995

  Odmienne stany świadomości i stany ekstremalne, część I

  Polskie Towarzystwo Psychologii Zorientowanej na Proces

  1995

  Praca z ruchem

  Polskie Towarzystwo Psychologii Zorientowanej na Proces

  1995

  Praca z relacjami, część I

  Polskie Towarzystwo Psychologii Zorientowanej na Proces

  1995

  Symptomy – część II, głęboka praca z ciałem

  Polskie Towarzystwo Psychologii Zorientowanej na Proces

  1997

  Muzykoterapia w Oddziale Kardiologicznym

  Stowarzyszenie Muzykoterapeutów Polskich

  1997

  Uniwersalne elementy terapii muzycznej

  Stowarzyszenie Muzykoterapeutów Polskich

  1997

  Uruchamianie procesu twórczego w pracy z grupą

  Warszawska Pracownia Twórczości i Wyobraźni „Trop”

  1999

  Trening Asertywności

  Wrocławska Pracownia Psychoedukacji i Terapii „Plus” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

  2005

  Szkolenie w zakresie systemowej terapii rodzin

  Institute of Family Affair Polska

  2017

  Szkolenie w zakresie systemowej terapii rodzin

  Institute of Family Affair Polska

  2018

  Warsztaty ustawień systemowych

  Ośrodek Edukacji Psychologicznej i Treningu Grupowego we Wrocławiu

  2018

  Trening terapeutyczny

  Ośrodek Edukacji Psychologicznej i Treningu Grupowego we Wrocławiu

  2019

  Warsztaty pracy z oddechem „Self-esteem and social integration. The importance of emotion in therapy and everyday life. Crisis and development”

  prowadzący: Bosse Wahlstrom, Intuition BW,

  2020

  Mindfulness Based Living Course (MBLC)

  Mindfulness Association Ltd.

  2020 – 2022

  Superwizja w muzykoterapii

  Polskie Stowarzyszenie Muzykoterapeutów

 • MOJE PUBLIKACJE

  Kopacz M. (1997). Wpływ muzykoterapii na obniżenie poziomu agresji u dorastającej młodzieży. Psychoterapia 4(103).

  Kopacz M. (1998). Sprawozdanie z XVII Światowego Kongresu Psychoterapii. Wiadomości Psychiatryczne 3(3).

  Kopacz M. (2000). Muzykoterapia w rehabilitacji psychiatrycznej. Zeszyt Naukowy Akade-mii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu 76.

  Kopacz M. (2005). Personality and music preferences: The influence of personality traits on preferences regarding musical elements. Journal of Music Therapy 3(42).

  Kopacz-Gocman (2007). Application of music therapy in prevention undertaken in a local-community setting (125-131). In A. Bokszczanin (Ed.), Social Change in Solidarity: Com-munity Psychology Perspectives and Approaches. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opol-skiego.

  Kopacz, M. (2008). Cechy osobowości a dokonywanie wyborów muzycznych. Rocznik Wy-działu Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej IGNATIANUM w Kra-kowie 2008, 251-265.

  Gocman, M. (2008). Wpływ cech osobowości na wykorzystywanie muzyki w codziennym życiu (s. 143-153). W: A. Gawor, A. Głębocka (red.), Jakość życia współczesnego człowieka – wybrane problemy. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

  Gocman, M. (2008). Nonkonformizm i konformizm a doświadczanie muzyki (295-311). W: R.E. Bernacka (red.), Niezależni i ulegli. Studia o nonkonformizmie. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

  Gocman, M. (2009). Creative attitude and the experiencing and the using of music in every-day life (s. 148-157). W: S. Popek, R.E. Bernacka, C.W. Domański, B. Gawda, D. Turska, A.M. Zawadzka (red.), Psychologia twórczości. Nowe Horyzonty. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.

  Toro, P.A., Szarzyńska, M.E., Gocman, M. (2011). Follow-up Studies of Youth Aging Out of Foster Care in the United States and Poland. Community Psychology: Common Values, Di-verse Practices, http://www.psychologie-communautaire.fr/cmsmadesimple/uploads/Proceedings_def.pdf

  Gocman, M., Szarzyńska, M., Toro, P.A. (2012). Youth aging out of foster care in Poland: Preliminary evaluation results from a pilot prevention program. Polish Journal of Applied Psychology 10(1).

  Szarzyńska, M.E., Toro, P.A., Gocman, M. (2012). Innowacyjne, oparte na modelach funkcjonowania we wspólnocie programy wspomagania osób chorych psychicznie w zaspokojeniu ich potrzeb w zakresie zatrudnienia, zamieszkania, kontaktów społecznych oraz w innych dziedzinach wymagających wsparcia (s. 165-174). W: A. Gawor, Ł. Borecki (red.), Strategie promocji zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi. Opole: Top Media House.

  Gocman, M., Szarzyńska, M., Toro, P.A. (2012). Mental health of youths leaving the foster care system in Poland: Preliminary results. (In.) Dolejs M., Charvat M., Neusar A., Maierova E. (Eds.), PhD existence II. Olomouc: Palacky University Press.

  Szarzyńska, M.E., Toro, P.A., Gocman, M., Sasao, T. (2012). Doctoral Training in Psycholo-gy: A Comparison of Approaches in North America, Europe and Japan. (In.) Dolejs M., Charvat M., Neusar A., Maierova E. (Eds.), PhD existence II. Olomouc: Palacky University Press.

  Gocman M., Szarzyńska M., Toro P.A. (2013). Symptomy zaburzeń psychicznych po opusz-czeniu opieki zastępczej w Polsce: porównanie osób z domów dziecka i rodzin zastępczych (s. 123-137). W: D. Krok,  A. Bronowicka (red.), Jednostka i religia w relacjach społecz-nych. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

  Gocman M., Szarzyńska M., Toro P.A. (2013). Problemy psycho-społeczne osób opuszcza-jących systemy opieki zastępczej. Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Naukowego, Biuletyn nr 10, 33-41.

  Gocman M., Szarzyńska M., Toro P.A. (2013). Doświadczenia życiowe po opuszczeniu opieki zastępczej a nadużywanie substancji psychoaktywnych (s. 353-364). W: M. Walan-cik, J. Hroncova (red.), Pedagogika społeczna wobec procesów żywiołowych i zachowań ryzykownych. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

  Gocman M., Szarzyńska M., Toro P.A. (2014). Wpływ sytuacji mieszkaniowej po opuszcze-niu opieki zastępczej na zdrowie psychiczne osób z domów dziecka i rodzin zastępczych (s. 389-397). W: J. Hroncova (red.) Socialia 2014. Aktualne problemy prevencie socialnopato-logickych javov a jej profesionalizacie, Banska Bystrica: Belianum.

  Kopacz-Gocman M., Woźniczko K. (2015). Depresja a preferencje muzyczne (s. 117-125). W: A. GlińskaLachowicz (red.) Arteterapia w nauce i praktyce. Teoria-rozwój- możliwo-ści. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

  Gocman M., Szarzyńska M. (2015) „Substance abuse after foster care: a comparison of those leaving institutional and family placements”. Family Forum 5, 111-123.

  Gocman M., Szarzynska M. (2016). Program pomocy BRIGE dla młodzieży z opieki zastęp-czej. Family Forum 6, 237-252.

  Gocman M. (2017).Temperament traits and preferences of music works with specific musi-cal elements. Polish Journal of Applied Psychology 15 (1), 37-58.